ΚΕΠΥΟ TOOL

 
Έκδοση 3.01VΈκδοση 3.01QΈκδοση 3.01M
Έκδοση 3.01SΈκδοση 3.01OΈκδοση 3.01J
Έκδοση 3.01RΈκδοση 3.01N 
Έκδοση 3.01V
ΚΕΠΥΟ
Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ.
Εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01S
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εργασίες - Εισαγωγή Παραστατικών Πωλήσεων:
Προσθήκη του πεδίου "Ημερομηνία" στην οθόνη εισαγωγής.
(Ισχύει για όλες τις οθόνες Παραστατικών Πωλήσεων και Αγορών).
2. Εργασίες - Εκτύπωση Καταστ.Πωλήσεων Πετρ.Θέρμανσης:
Προσθήκη οθόνης που μπορεί να ορισθεί το ημερολογιακό διάστημα που αφορά την εκτύπωση.
3. Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ:
Αλλαγή του πεδίου "Τρίμηνο Πετρ.Θ" σε "Εξάμηνο Πετρ.Θ". (Αποδεκτές Τιμές 1 - 2).
4. Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ:
Προσθήκη των πεδίων "Από Ημερομηνία" και "Εως Ημερομηνία" για τον καθορισμό του ημερολογιακού διαστήματος που αντιστοιχεί με το πεδίο "Εξάμηνο Πετρ.Θ".
(Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη υποβολή του αρχείου που περιλαμβάνει το ημερολογιακό διάστημα 1/10/05 - 30/6/06).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
1. Βοηθητικά - Παράμετροι Προγράμματος:
Προσθήκη του πεδίου "Απαγόρευση Μεταβολής Οικον.Στοιχείων Συναλλασσόμενων".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01R
ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ
1. Συναλλασσόμενοι - Εισαγωγή Πελάτη - Προμηθευτή / Μεταβολή Πελάτη - Προμηθευτή
Προσθήκη δυνατότητας αυτόματης αποφορολόγησης ΦΠΑ με προτεινόμενο ποσοστό 19%, αν το πεδίο 'Πελάτης Λιανικής'=Ναί και μεταβληθεί το πεδίο 'Αξία Τιμ.Πωλήσεων' ή το 'Αξία Πιστ.Πωλήσεων'.
2. Συναλλασσόμενοι - Εισαγωγή Πελάτη - Προμηθευτή / Μεταβολή Πελάτη - Προμηθευτή
Προσθήκη παράπλευρης εργασίας αποφορολόγησης ΦΠΑ (F5) σε περίπτωση που η αξία είναι ήδη εισηγμένη στα παραπάνω πεδία αξιών.
Η εργασία ενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένο ένα από τα παραπάνω πεδία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εργασίες - Εισαγωγή Παραστατικών Πωλήσεων / Μεταβολή Παραστατικών Πωλήσεων ισχύει ότι και στα παραπάνω στο πεδίο 'Αξία'.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01Q
UNI
1. Uni - Στοιχεία Εκτυπωτών - Μόνο 32Bit
Νέα εργασία 'F2 - Επιπρόσθετες Ρυθμίσεις Εκτυπωτή' με την οποία δίνεται η δυνατότητα επιλογής εκτυπωτή από κατάλογο των εγκατεστημένων εκτυπωτών.
Επίσης αν ενεργοποιηθεί η Γραφική Εκτύπωση:
α. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού:
1. Των παραμέτρων του εκτυπωτή (Μέγεθος Σελίδας, Προσανατολισμός Εκτύπωσης, Ποιότητα Εκτύπωσης, ...)
2. Των γραμματοσειρών εκτύπωσης (μόνο αυτών με σταθερό πλάτος χαρακτήρων) και των παραμέτρων τους (Μέγεθος, Πυκνότητα εκτύπωσης γραμμάτων, ...)
3. Της πυκνότητας των γραμμών
4. Την εκτύπωση με εναλλασσόμενη σκίαση.
5. Των περιθωρίων Εκτύπωσης.
6. Προεπισκόπησης της εκτύπωσης με δυνατότητα (εκτός των άλλων) αναζήτησης με Κείμενο.
7. Αντιστροφής σειράς Σελίδων. (Για εκτυπωτές που η εκτυπωμένη πλευρά των σελίδων βγαίνει προς τα επάνω).
ΣΗΜ. Οι εγκαταστάσεις με τερματικά που έχουν εγκαταστημένα και Windows 2000-XP και 98-ΜΕ πρέπει να εφαρμόσουν τις επιλογές της παρ. α1 από τερματικά και των 2 ομάδων Λειτ.Συστημάτων.
β. Υπολογίζονται αυτόματα το Πλάτος Εκτύπωσης και οι Γραμμές ανά Σελίδα.
γ. Ελαττώνεται ο χρόνος που το πρόγραμμα είναι ανενεργό κατά την διάρκεια της εκτύπωσης διότι
1. Επιταχύνθηκε η διαδικασία συλλογής των δεδομένων εκτύπωσης.
2. Η αποστολή των δεδομένων στον εκτυπωτή και στην οθόνη Προεπισκόπησης γίνεται εν παραλλήλω με το πρόγραμμα.
Το ίδιο ισχύει αν στείλουμε την εκτύπωση από την οθόνη Προεπισκόπησης.
ΣΗΜ. Κατά το κλείσιμο του Προγράμματος, αν υπάρχουν εκτυπώσεις σε εξέλιξη ή ανοικτές προεπισκοπήσεις, εμφανίζεται ερώτηση η οποία πληροφορεί για τον αριθμό τους και δίνει την δυνατότητα επιστροφής στο πρόγραμμα.

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
1. Συναλλασσόμενοι - Διαχείριση
Επιτρέπεται πλέον η καταχώριση Συναλλασσομένου με ΑΦΜ που έχει ήδη καταχωρισθεί (μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης), εκτός αν συμπίπτει με έναν από τους κωδικούς συνοπτικής εισαγωγής που έχουν οριστεί στις Παραμέτρους Προγράμματος.
ΣΗΜ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται και κατά την Εισαγωγή και κατά την Μεταβολή Εγγραφής.
2. Προσθήκη νέων πεδίων 'Πελάτης Λιανικής', 'Είδος Ακιν-Εκμετ' και 'Ποσότητα (Λίτρα)' που αφορούν την Παραγωγή Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
3. Προσθήκη παράπλευρης εργασίας 'F4: Κωδικοί ΔΟΥ' η οποία εισάγει αυτόματα τον παραπάνω κωδικό στο πεδίο 'Δ.Ο.Υ.'.
Χρήσιμο για παραγωγή Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εργασίες - Εισαγωγή - Μεταβολή - Προβολή Παραστατικών
Προσθήκη νέων πεδίων 'Πελάτης Λιανικής', 'Είδος Ακιν-Εκμετ' και 'Ποσότητα (Λίτρα)' που αφορούν την Παραγωγή Αρχείου
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
2. Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ
Υποστήριξη Παραγωγής Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Α. Αρκεί να επιλέξουμε στο νέο πεδίο 'Μορφή Αρχείου' το 'Καταστ.Πωλ.Πετρελ.Θέρμανσης'.
Β. Προσθήκη πεδίου 'Τρίμηνο Πετρ.Θ'. Δυνατές τιμές 1 - 4.
Γ. Προσθήκη ερώτησης 'Υποβολή μέσω Ιστοσελίδας Γ.Γ.Π.Σ'. Αν Ναι τα αρχεία συμπιέζονται και στο όνομα τους προστίθεται η επέκταση 'zip'.
Επίσης δεν εμφανίζεται η ερώτηση για Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης.
Δ. Προσθήκη ερώτησης 'Αυτόματη Εμφάνιση Ιστοσελίδας'.
3. Εργασίες - Εκτυπώσεις
Προστέθηκε νέα εκτύπωση 'Εκτύπωση Κατάστασης Πωλήσεων Πετρελαίου θέρμανσης'.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
1. Βοηθητικά - Παράμετροι Προγράμματος
Τα πεδία 'Oικ.Εφορία' και 'Κωδικός ΔΟΥ' μπορούν προαιρετικά να εισαχθούν από κατάλογο, φεύγοντας με Enter από το πεδίο 'Διεύθυνση email'.

ASCII IMPORT
1. Παράμετροι Ανάγνωσης
Προσθήκη νέων πεδίων 'Πελάτης Λιανικής', 'Είδος Ακιν-Εκμετ' και 'Ποσότητα (Λίτρα)' που αφορούν την Παραγωγή Αρχείου
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
2. Ανάγνωση Ascii File
Προσθήκη ερώτησης 'Κωδικοσελίδα Αρχείου ELOT 928'.
Αν Ναι η εργασία θεωρεί ότι κωδικοποίηση των Ελληνικών του Ascii Αρχείου είναι αυτή των Windows.
3. Ανάγνωση Αρχείου ΚΕΠΥΟ
α. Προσθήκη δυνατότητας ανάγνωσης και Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
β. Προσθήκη δυνατότητας ανάγνωσης και συμπιεσμένων Αρχείων (.zip).
ΣΗΜ. Αν στο Όνομα Αρχείου δεν περιλαμβάνεται η επέκταση '.zip' και αυτό δεν υπάρχει, γίνεται αυτόματα απόπειρα ανάγνωσης του αντίστοιχου συμπιεσμένου Αρχείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στις εργασίες Ascii Import η αναζήτηση περισσοτέρων του ενός Συναλλασσομένου με δοθέν ΑΦΜ ενεργοποιείται:
α. Στην Ανάγνωση Ascii File, αν στα προς εισαγωγή πεδία συμπεριλαμβάνεται το πεδίο 'Ποσότητα (Λίτρα)'.
β. Στην Ανάγνωση Αρχείου ΚΕΠΥΟ, από την επικεφαλίδα του Αρχείου.
ΣΗΜ. Εξαιρούνται οι εγγραφές που το ΑΦΜ τους συμπίπτει με έναν από τους κωδικούς συνοπτικής εισαγωγής που έχουν οριστεί στις Παραμέτρους Προγράμματος.
2. Στις παραπάνω εργασίες, και αν έχουμε περισσοτέρους από έναν Συναλλασσόμένο με το ίδιο ΑΦΜ, η ταυτοποίησή του γίνεται συγκρίνοντας τα πεδία 'Πελάτης Λιανικής', 'Είδος Ακιν-Εκμετ', 'Αριθμός' και 'ΤΚ'.
Επομένως αν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι του ενός Συναλλασσόμενοι με το ίδιο ΑΦΜ, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαφοροποιημένοι σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω πεδία.
Επίσης στις Παραμέτρους Ανάγνωσης της εργασίας 'Ανάγνωση Ascii File' θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω πεδία.
3. Για Συναλλασσομένους που είναι Πελάτες Λιανικής οι αξίες πρέπει να εισάγονται ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ.
4. Η αξία πωλήσεων Φωτιστικού Πετρελαίου (<=20lt) εισάγεται σε Συναλλασσόμενο που το 'ΑΦΜ' του συμπίπτει με τον 'Κωδικό συνοπτικής εισαγωγής 1'.
5. Εφεξής η διανομή της έκδοσης είναι ΜΟΝΟ 32bit. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν Λειτουργικό 2000 ή XP και τρέχουν την εφαρμογή σε Παράθυρο θα πρέπει να επιλέξουν την Γραμματοσειρά Lucida Console στην οθόνη ιδιοτήτων του παραθύρου έτσι ώστε να εμφανίζονται οι Ελληνικοί Χαρακτήρες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01O
ΚΕΠΥΟ
1. Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ
Υποστήριξη Παραγωγής Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ).
Αρκεί να επιλέξουμε στο νέο πεδίο "Μορφή Αρχείου" το "Συγκ.Κατάσταση Αποθετών".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01N
ΚΕΠΥΟ
1. Εργασίες - Παραγωγή Αρχείου ΚΕΠΥΟ
Υποστήριξη Παραγωγής Αρχείου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.
Αρκεί να επιλέξουμε στο νέο πεδίο "Μορφή Αρχείου" το "Δελτ.Κιν.Τουρ.Λεωφορείων".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01M
ΚΕΠΥΟ
Ascii Import->Ανάγνωση Αρχείου ΚΕΠΥΟ
Εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.01J
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Στην αρχή της σελίδας