Κεφάλαιο E.R.P.

 

Σειρά εκδόσεων 5.0


Έκδοση 5.01SΈκδοση 5.01OΈκδοση 5.01KΈκδοση 5.01GΈκδοση 5.01C
Έκδοση 5.01RΈκδοση 5.01NΈκδοση 5.01JΈκδοση 5.01FΈκδοση 5.01B
Έκδοση 5.01QΈκδοση 5.01MΈκδοση 5.01IΈκδοση 5.01EΈκδοση 5.01A
Έκδοση 5.01PΈκδοση 5.01LΈκδοση 5.01HΈκδοση 5.01DΈκδοση 5.00V
Έκδοση 5.01S
ΓΕΝΙΚΑ
1. Παρεμβάσεις στο αρχείο gdata, για καλύτερη επικοινωνία με τις εφαρμογές της PROSVASIS.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη επιπλέον επιλογών στο πεδίο "Ε3" των σταθερών στοιχείων λογαριασμού (Λογαριασμοί - Νέος λογαριασμός / Μεταβολές - Διαγραφές).
2. Προσθήκη του πεδίου "Γ.Ε.ΜΗ", στα νέα έντυπα κατά Ε.Λ.Π. (Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Υποκατάστημα αποστολέα / παραλήπτη", στην σχεδίαση των ASCII & Excel Import στο αρχείο παραστατικών αγορών / πωλήσεων (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα συνάρτηση: ETEXT2, για την εκτύπωση του περιεχομένου του αρχείου e.txt της ηλεκτρονικής διαβίβασης, χωρίς τις πληροφορίες της ημερομηνίας και της ώρας, στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01R
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Νέες εργασίες για την ενημέρωση της εφαρμογής "PBS - ΕΝΤΥΠΑ" της PROSVASIS.
Οι εργασίες αφορούν τα παρακάτω έντυπα:
Περιοδική ΦΠΑ
Εκτυπώσεις - Λογιστικές / Πολυεταιρικές - Έντυπα λογιστικής (New) - Περιοδική ΦΠΑ
Έντυπο αμοιβών και Ε3
Εκτυπώσεις - Λογιστικές / Πολυεταιρικές - Έντυπα Prosvasis

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01Q
ΓΕΝΙΚΑ
1. Έως τις 31/10/2018 πρέπει να αναβαθμιστούν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες απαιτήσεις των ΠΟΛ.1166 και ΠΟΛ.1167 (πρατήρια καυσίμων, ειδικά ακυρωτικά στοιχεία, παρακράτηση φόρου κλπ), αναφορικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των συναλλαγών στη Α.Α.Δ.Ε..
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP έγιναν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, για να καλυφθούν οι παραπάνω απαιτήσεις σε συνεργασία με τους αναβαθμισμένους drivers των μηχανισμών σήμανσης TAX MANAGER.
2. Στα διαθέσιμα πεδία της Αποθήκης, τόσο στους Browsers όσο και στον Report Builder, προστέθηκαν τα Υπόλοιπα 1 και 2 για τους αποθηκευτικούς χώρους από τον 4 έως τον 9.

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη των στηλών: Κωδ. συσχέτισης και Βοηθ. κωδικός, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης του Ισοζυγίου περιόδου πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Παρεμβάσεις στην διαδικασία της αυτόματης ενσωμάτωσης των δεδομένων της ηλεκτρονικής διαβίβασης (e.txt), αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων των ΠΟΛ.1166 και ΠΟΛ.1167.

REPORTS
1. Προσθήκη των συνδέσεων του αρχείου "Γραμμές παραγγελιών πελατών / προμηθευτών" με το αρχείο "Γραμμές παραγγελιών πελ. / προμ. ανά Χ/Μ", κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη γενικής παραμέτρου "Πίνακας είδους διαβίβασης καυσίμων", με τιμές: [1] Χαρακτηριστικό 1, [2] Χαρακτηριστικό 2, [3]/[4]/[5] Πίνακας 1/2/3, για χρήση του στην αντιστοίχιση των ειδών με τους ειδικούς κωδικούς καυσίμων της ΑΑΔΕ, στα σταθερά στοιχεία ειδών (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
2. Νέα συνάρτηση: ETXT, για την εκτύπωση του περιεχομένου του αρχείου e.txt της ηλεκτρονικής διαβίβασης, στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01P
ΓΕΝΙΚΑ
1. Παρεμβάσεις στο σύνολο της εφαρμογής για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων - GDPR).
2. Παρεμβάσεις στο κύκλωμα της διαχείρισης ειδών ως προς την αντιμετώπιση της διάταξης ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018, που αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με λιανική πώληση κρέατος.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Αύξηση σε 100 των θέσεων του πίνακα των τμημάτων (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Πίνακες).
2. Αύξηση του μήκους της στήλης "Περιγραφή" σε 39 χαρ., στον πίνακα των τμημάτων (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Πίνακες).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Φυσικό πρόσωπο", στα σταθερά στοιχεία πελατών / προμηθευτών για τον χαρακτηρισμό τους, σε σχέση με την υπαγωγή τους στον κανονισμό του GDPR (Πελάτες / Προμηθευτές - Αρχείο πελατών / προμηθευτών - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Χρήση από τον ίδιο", στην γραμμή είδους - συνταγογραφούμενου φυτοφαρμάκου, αντίστοιχο του σχετικού πεδίου του ψεκαστή στο Minagric. Η θετική τιμή του, έχει σαν αποτέλεσμα να προτείνεται στο πεδίο "ΑΦΜ χειριστή" το ΑΦΜ του πελάτη του παραστατικού (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
2. Προσθήκη των στηλών "Βάρος" και "Όγκος" κατά την εκτύπωση των συνοπτικών στατιστικών πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές).
3. Νέα εκτύπωση "Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους", για την εκτύπωση της δήλωσης απόδοσης του σχετικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες (Πωλήσεις - Εκτυπώσεις - Λοιπές).
4. Αύξηση σε 100 των θέσεων του πίνακα κλίμακας αξιών παραστατικού (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση πόντων).
5. Αύξηση σε 100 των θέσεων του πίνακα κλίμακας εξαργύρωσης πόντων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση πόντων).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Φυσικό πρόσωπο", στα σταθερά στοιχεία λογαριασμών για τον χαρακτηρισμό τους, σε σχέση με την υπαγωγή τους στον κανονισμό του GDPR (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμών).
2. Προσθήκη των πεδίων "Ε3" και "Τρ.ενημέρωσης", στα σταθερά στοιχεία λογαριασμών για τον καθορισμό των σχετικών κατηγοριών. Το πεδίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της διαχείρισης των εντύπων στην εφαρμογή "Εταιρικά έντυπα" (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
3. Προσθήκη στατιστικής εκτύπωσης "Υπόλοιπα ανά κατηγορία Ε3" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).
4. Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης των φορολογικών εντύπων αναφορικά με την διαχείριση του πεδίου "Ε3" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).
5. Παρεμβάσεις στις εργασίες "Λογαριασμοί εντύπων" και "Έντυπα σε άλλες εταιρίες", αναφορικά με την χρήση του νέου πεδίου "Ε3" (Λογιστική - Εργασίες).

REPORTS
1. Νέα γενική ιδιότητα "Προσωπικά δεδομένα", αναφορικά με την δυνατότητα εκτύπωσής της βάσει του κανονισμού GDPR, κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder. Η ιδιότητα μπορεί να πάρει τις τιμές: True, False (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας ASCII και Excel Import δεδομένων στην "Ανάλυση σε κέντρα κόστους", στο αρχείο λογαριασμών λογιστικής (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).
2. Προσθήκη των πεδίων "Κωδικός πωλητή", "Καθεστώς ΦΠΑ" στην σχεδίαση των ASCII & Excel Import στο αρχείο υποκαταστημάτων πελατών / προμηθευτών (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέες ειδικές παράμετροι πετρελαίου θέρμανσης "Ποσότητα ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕ 2Η Μ.Μ." και "Σκοποί διακίνησης", για τον καθορισμό της ποσότητας σε 15βάθμια αναγωγή, κατά την παραγωγή του σχετικού αρχείου (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Πετρέλαιο θέρμανσης - ΠΟΛ.1018 30/01/2008 - Παράμετροι).
2. Νέα ειδική παράμετρος ασφαλείας "Ελάχιστο μήκος κωδικών πρόσβασης", για την προσαρμογή σε διεθνείς κανόνες προστασίας password (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια / Χρήστες).
3. Νέα ειδική παράμετρος ασφαλείας "Πολυπλοκότητα κωδικών πρόσβασης", με τιμές 0 - Καμία [κανένας έλεγχος], 1 - Επίπεδο 1 [τουλάχιστον ένας αριθμός και τουλάχιστον ένας χαρακτήρας εκτός αριθμού ή συμβόλου] και 2 - Επίπεδο 2 [τουλάχιστον ένας αριθμός, τουλάχιστον ένας χαρακτήρας εκτός αριθμού ή συμβόλου και τουλάχιστον ένα σύμβολο], για την προσαρμογή σε διεθνείς κανόνες προστασίας password (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια / Χρήστες).
4. Νέες εργασίες "Παράμετροι", "Ανωνυμοποίηση", "Εκτύπωση", "Αρχείο καταγραφής", αναφορικά με την εφαρμογή του κανονισμού GDPR (Οργάνωση - Σύστημα - Προσωπικά δεδομένα).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01O
ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Εφαρμογή διαδικασίας συσχετισμού φαρμάκου - δραστικής κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στα σταθερά στοιχεία είδους, στην οθόνη που εμφανίζεται με [Ctrl+F7] όσων έχουν ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22 - Διαχείριση φυτοφαρμάκων (Αποθήκη - Αρχείο ειδών).
2. Προσθήκη του ορίου ασφαλείας του είδους, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των υπολοίπων (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη του αριθμού του αξιογράφου στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης της κατάστασης ελέγχου των αξιογράφων (Αξιόγραφα - Εκτυπώσεις).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη του "Τρόπου αποστολής" ως φίλτρου, στον διάλογο των στατιστικών εκτυπώσεων πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές).
2. Προσθήκη υποκαταστήματος πελάτη / προμηθευτή, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των εκκρεμών Δ. Αποστολής / Παραλαβής πωλήσεων / αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις / Αγορές).
3. Προσθήκη της παρατήρησης του παραστατικού κόστους, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης του Ημερολογίου κοστολογικών στοιχείων (Αγορές - Εκτυπώσεις - Λοιπές).
4. Προσθήκη των βάσεων υπολογισμού "5 - Ποσότητα 2", "6 - Βάρος", "7 - Όγκος" στον σχεδιασμό των άλλων εξόδων (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
5. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού δραστικής ουσίας είδους - φυτοφαρμάκου κατά την καταχώριση παραστατικού, σε επίπεδο γραμμής είδους. Παράλληλα, θα προτείνονται οι καλλιέργειες που είναι συσχετισμένες με τον συγκεκριμένο συνδυασμό φαρμάκου - δραστικής (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
6. Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης συνδυασμών φαρμάκου - δραστικής - καλλιέργειας αναφορικά με την διαχείριση φυτοφαρμάκων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Ενημέρωση στοιχείων).

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
1. Αύξηση σε 900 των θέσεων του πίνακα "Κέντρα κόστους" (Κοστολόγηση - Εργασίες - Κέντρα κόστους)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας ASCII και Excel Import δεδομένων, στο αρχείο Κοστολογικών επιβαρύνσεων ειδών (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη των πεδίων: Ημερ/νία τελευτ. χρέωσης [&1082], Ημερ/νία τελευτ. πίστωσης [&1083], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01N
ΓΕΝΙΚΑ
Παρεμβάσεις στο κύκλωμα της διαχείρισης φυτοφαρμάκων που αφορούν την αντιμετώπιση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β' 2724 αριθ. 8670 / 83089 / 1-8-2017), μετά και την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συνταγογράφησης (web service), από το Υπ.ΑΑΤ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του ειδικού χαρακτηριστικού "Παρελκόμενο είδος - τέλος", στα σταθερά στοιχεία των ειδών, που αφορά το περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες. Η ενεργοποίηση του ειδικού χαρακτηριστικού έχει σαν αποτέλεσμα την εξαίρεση του είδους από την εφαρμογή οποιασδήποτε έκπτωσης σε παραστατικό πώλησης καθώς και από τον έλεγχο υπολοίπου (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Στοιχεία είδους).
2. Προσθήκη του πεδίου "Δραστική" ουσία στα σταθερά στοιχεία είδους, στην οθόνη που εμφανίζεται με [Ctrl+F7] σε όσα έχουν ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22 - Διαχείριση φυτοφαρμάκων (Αποθήκη - Αρχείο ειδών).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας επαναλαμβανόμενης καταχώρισης κατά την διαδικασία καταχώρισης άρθρου λογιστικής (Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις).
2. Προσθήκη των νέου εντύπου κατά Ε.Λ.Π, βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 "Προσάρτημα (Πολύ Μικρές 2α και 2β) [Χ.Ε.Δ.]" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη των πεδίων: Συνολική ποσότητα παρελκόμενων ειδών - τέλους [&1080], Συνολική αξία παρελκόμενων ειδών - τέλους [&1081], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01M
ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη της στήλης "Τάξεως" στον πίνακα των διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ, για τον καθορισμό εκείνων που απαιτούν την δημιουργία επιπλέον άρθρου Γ.Λ. με λογαριασμούς τάξεως κατά την ενημέρωση της λογιστικής των σχετικών παραστατικών (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ).

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη των επιλογών "98 - Εισροές (Αγορές) Παγίων άρθρου 39α" και "99 - Εισροές δαπανών άρθρου 39α" αναφορικά με την εκτύπωση του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ (ΠΟΛ.1150/2017), στο πεδίο "Περιοδική ΦΠΑ" των σταθερών στοιχείων λογαριασμού (Λογαριασμοί - Νέος λογαριασμός).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01L
ΓΕΝΙΚΑ
Παρεμβάσεις στην εργασία της διαχείρισης φυτοφαρμάκων που αφορούν την αντιμετώπιση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β ?2724 αριθ. 8670/83089/1-8-2017). Στις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί από το Υπ.ΑΑΤ η ηλεκτρονική υπηρεσία συνταγογράφησης (web service), θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Συνταγή" στα σταθερά στοιχεία είδους, στην οθόνη που εμφανίζεται με [Ctrl+F7] σε όσα έχουν ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22 - Διαχείριση φυτοφαρμάκων (Αποθήκη - Αρχείο ειδών).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση (Ν/Ο)", στον διάλογο της εκτύπωσης "Υπόλοιπα" προμηθευτών, στην περίπτωση που ζητηθεί ομαδοποίηση βάση κωδικού συσχέτισης (Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Περιέχονται είδη που απαιτούν συνταγογράφηση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλετε να τα συνταγογραφήσετε; (Ν/Ο)", κατά τη καταχώρηση παραστατικού το οποίο περιέχει τουλάχιστον ένα συνταγογραφούμενο φυτοφάρμακο. Η θετική απάντηση οδηγεί στο σχετικό site του Υπ. ΑΑΤ (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01K
ΓΕΝΙΚΑ
1. Παρεμβάσεις στην εργασία της αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% σε ορισμένες κατηγορίες ειδών (ν. 4472/2017) (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/07/2017).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση (Ν/Ο)", στον διάλογο της εκτύπωσης "Υπόλοιπα" πελατών, στην περίπτωση που ζητηθεί ομαδοποίηση βάση κωδικού συσχέτισης (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Κωδικός είδους" στα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο e-Shop (Επικοινωνία - E-Shop - Δημιουργία αρχείου / Εκτύπωση στοιχείων e-Shop).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01J
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Νέο πεδίο "Λογαριασμός ΦΠΑ" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που, αν καθοριστεί, προτείνεται κατά την καταχώριση άρθρων λογιστικής, με την επιλογή του αρχικού λογαριασμού. Η αξία της χρέωσης / πίστωσης, του λογαριασμού ΦΠΑ, υπολογίζεται με βάση την καθορισμένη κατηγορία ΦΠΑ (Λογιστική - Λογαριασμοί).
2. Προσθήκη των κωδικών [2013] και [2014] που αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς [13] και [14] του πίνακα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στο πεδίο "Αμοιβές" των σταθερών στοιχείων του λογαριασμού (Λογιστική - Λογαριασμοί).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Διεύθυνση υποκ/τος αποστολέα / παραλήπτη", στα διαθέσιμα πεδία του αρχείου κινήσεων αποθήκης σε συσχετισμό με τα αρχεία παρ/κών αγορών) (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder του πεδίου: "Περιγραφή άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ", στα διαθέσιμα πεδία των αρχείων πελατών / προμηθευτών (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
3. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων "Περιγραφή χαρ/κού 1", "Περιγραφή χαρ/κού 2", του συσχετιζόμενου αρχείου παραλήπτη στα παραστατικά αγορών / πωλήσεων (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
4. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Κωδικός χρώματος", "Κωδικός μεγέθους", "Περιγραφή χρώματος", "Περιγραφή μεγέθους", στα διαθέσιμα πεδία του αρχείου αντίστοιχων ειδών (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Ξένο νόμισμα" στην σχεδίαση των ASCII & Excel Import στο αρχείο πελατών / προμηθευτών (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα παράμετρος "Υπερτερεί ο πωλητής του πελάτη" στα στοιχεία των χρηστών, η τιμή της οποίας καθορίζει εάν θα προτείνεται αυτός κατά προτεραιότητα (έναντι του πωλητή που σχετίζεται με τον χρήστη) κατά την καταχώριση των παραστατικών (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια/ Χρήστες - Χρήστες).
2. Νέο σετ ειδικών παραμέτρων αγροτικών, για τον καθορισμό εξόδων καθώς και των παραστατικών αγορών, στα οποία θα εφαρμόζονται αυτά, από τις εργασίες των μετασχηματισμών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγροτικά - Παράμετροι).
3. Προσθήκη του πεδίου: Περιγραφή σειράς κίνησης [&330], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης κινήσεων πελατών / προμηθευτών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
4. Προσθήκη των πεδίων του υποκ/τος παραλήπτη: Διεύθυνση 1/2 [&1072/&1073], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01I
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενσωμάτωση στην εργασία της αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ, των απαραίτητων βημάτων για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών, καθώς και των υποκαταστημάτων τους (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/01/2017).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του ειδικού χαρακτηριστικού "Εξαίρεση από packing ομοίων κωδικών", στα σταθερά στοιχεία των ειδών, που αποτρέπει το packing κατά τον έλεγχο ομοίων κωδικών, στα παραστατικά που έχουν ενεργό το packing ομοίων κωδικών (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Στοιχεία είδους).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Ανανέωση του ορίου ελέγχου συναλλαγών πωλήσεων σε ιδιώτες σε 500,00 ευρώ, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (από 01/01/2017).
2. Στο πεδίο "Πωλητής" κατά την καταχώριση των παραστατικών, προτείνεται κατά προτεραιότητα (έναντι του πελάτη) η τιμή του σχετικού πεδίου από τα "Στοιχεία χρήστη".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα γενική παράμετρος "Εξαίρεση των παραγγελιών", για τον καθορισμό της συμμετοχής τους στους ελέγχους των οριακών ημερομηνιών (Οργάνωση - Γενικές - Λογιστικοί έλεγχοι - Οριακές ημερομηνίες).
2. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού σειρών παραστατικών αποθήκης (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών - Αποθήκη).
3. Προσθήκη των πεδίων: Υπόλοιπο ΑΧ τρέχουσας κίνησης [&258] και Υπόλοιπο-2 ΑΧ τρέχουσας κίνησης [&259], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης κινήσεων αποθήκης (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01H
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η κατασκευάστρια εταιρία του καταλόγου ανταλλακτικών TecDoc, από την έκδοση Q4-2016, αφαίρεσε τους ODBC drivers, με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης στοιχείων από τον κατάλογο.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Νέα δυνατότητα εμφάνισης, στα σταθερά στοιχεία ειδών με Χ/Μ, της περιγραφής του χρώματος κάνοντας κλικ στον κωδικό του (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Προβολή).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη στα διαθέσιμα πεδία του browser πελατών των πεδίων: "Περιγραφή Δήμου" και "Περιγραφή Περιφέρειας" των πελατών, από την διαχείριση των φυτοφαρμάκων (Πελάτες - Αρχείο πελατών - Browser πελατών).
2. Προσθήκη των στηλών: Τζίρος, Μ. Ηλικία υπολοίπου και Μ. Χρόνος πληρωμής, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των υπολοίπων πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού υποκαταστήματος πελάτη, σε όλες τις εργασίες touchscreen (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική / Παραστατικά / Παραγγελιοληψία)
2. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της τιμής του είδους, στην εργασία της εντατικής λιανικής, όταν η οργάνωση της οθόνης είναι: Εναλλακτική 1 ή 2 (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Προσθήκη των πεδίων "Χαρακτηριστικό 1" και "Χαρακτηριστικό 2", στις διαθέσιμες στήλες του σχεδιασμού της αναλυτικής στατιστικής πωλήσεων / Αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές - Σχεδιασμός).
4. Αύξηση σε 99 των θέσεων του πίνακα "Άλλα έξοδα" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
5. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης των συσχετισμών φαρμάκου - καλλιέργειας, στην διαχείριση των φυτοφαρμάκων, μέσα από τις νέες έμμεσες εργασίες [F3]: "Εκτύπωση συσχετισμού φαρμάκου - καλλιέργειας" και "Εκτύπωση συσχετισμού καλλιέργειας - φαρμάκου", στους πίνακες των φαρμάκων και των καλλιεργειών, αντίστοιχα (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Φάρμακα / Καλλιέργειες).
6. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού αριθμού αντιγράφων της εκτύπωσης του συνοδευτικού εντύπου του MINAGRIC, στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Παράμετροι).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αντικατάσταση του πεδίου "Αποτελέσματα" με τα νέα πεδία: "Αποτελέσματα 1" και "Αποτελέσματα 2", ώστε να είναι εφικτή η ταυτόχρονη εκτύπωση και των δύο εντύπων αποτελεσμάτων των ΕΛΠ (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Νέα εργασία εξαγωγής των άρθρων για την περίπτωση μετάβασης σε ΕΛΠ σε εταιρίες με ήδη καταχωρημένες εγγραφές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν εκ νέου μετά την εισαγωγή του νέου λογιστικού σχεδίου και την αντιστοίχηση των λογαριασμών (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Εξαγωγή άρθρων).
3. Νέα εργασία αντιστοίχησης των λογαριασμών για την περίπτωση αλλαγής λογιστικού σχεδίου ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ, σε εταιρία με ήδη καταχωρημένες εγγραφές όπου έχει προηγηθεί η εξαγωγή των άρθρων με την προηγούμενη εργασία (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Αντιστοίχηση λογαριασμών).
4. Νέα εργασία εισαγωγής των άρθρων (που έχουν εξαχθεί) και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση των λογαριασμών με την προηγούμενη εργασία (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Εισαγωγή άρθρων).
5. Αύξηση σε 500 των θέσεων του πίνακα των προτύπων άρθρων (Λογιστική - Πίνακες - Πρότυπα άρθρα).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Περιγραφή Δήμου" και "Περιγραφή Περιφέρειας" των πελατών, από την διαχείριση των φυτοφαρμάκων (Reports - Reporting Tools - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Συνολική Ποσότητα 1" και "Συνολική Ποσότητα 2", στα αρχεία παραγγελιών πελατών / προμηθευτών (Reports - Reporting Tools - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη ερώτησης για την εμφάνιση των μη υπόχρεων πελατών συγκεντρωτικά στις λιανικές πωλήσεις και όχι αναλυτικά στις χονδρικές, κατά την παραγωγή αρχείου ΜΥΦ. Η δυνατότητα προστέθηκε για τις περιπτώσεις καταχωρημένων τιμολογίων σε ιδιώτες (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
2. Παρέμβαση στην παραγωγή του αρχείου ΜΥΦ προμηθευτών για την εμφάνιση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ, όταν υπάρχει η διάκριση ως προς υπόχρεο και μη υπόχρεο (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
3. Προσθήκη των πεδίων "Τηλέφωνο 1" και "Κινητό", στις διαθέσιμες στήλες [F4] των εκτυπώσεων των καταστάσεων πελατών / προμηθευτών ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις - Κατάσταση πελατών / προμηθευτών).
4. Προσθήκη ερώτησης κατά την μεταφορά υπολοίπων παγίων, για την αντιγραφή του συντελεστή απόσβεσης των παγίων (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μεταφορά υπολοίπων).
5. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων: "Έλεγχος υπέρβασης μέγιστης έκπτωσης" με τιμές 1 - Συνολική έκπτωση, 2 - Έκπτωση γραμμής, για τον καθορισμό της βάσης ελέγχου της maximum έκπτωσης του είδους σε καταχώριση παραστατικών πώλησης (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις).
6. Προσθήκη στις στήλες των ευρετηρίων αποθήκης των πεδίων: "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ1", "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ2", "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ3". (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
7. Προσθήκη των πεδίων υποκαταστημάτων παραλήπτη / αποστολέα: "Διεύθυνση 1" [&1072], "Διεύθυνση 2" [&1073], "Ταχ. Κωδικός" [&1074], "Πόλη / Χώρα" [&1075], "Κωδικός ΔΟΥ" [&1076], "ΔΟΥ" [&1077], "Τηλέφωνο 1" [&1078], "Κινητό" [&1079], στον σχεδιασμό των γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
8. Προστέθηκαν τα παρακάτω μοντέλα Ταμειακών Μηχανών (Φορολογικοί Εκτυπωτές / Monitors):
o ACRER 160 NET

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01G
ΓΕΝΙΚΑ
1. Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 01/06/2016
Νέα εργασία που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ καθώς και την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών. (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/06/2016).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01F
ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Σύνολο" στις εκτυπώσεις των κινήσεων ανά υποκατάστημα πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λοιπών Αρχείων - Κινήσεις ανά υποκ/μα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη ερώτησης για τον αυτόματο συσχετισμό φαρμάκου - καλλιέργειας, στην διαχείριση (module) των φυτοφαρμάκων, κατά τη καταχώρηση ενός νέου συνδυασμού σε γραμμή παραστατικού. Η ενεργοποίηση της ερώτησης γίνεται με καθορισμό της σχετικής παραμέτρου σε προειδοποίηση (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
2. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής φόρμας εκτύπωσης κατά την επανεκτύπωση παραστατικού / παραγγελίας για την αποστολή του με e-mail [Ctrl+F1] (Πωλήσεις / Παραγγελίες - Προβολή).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη ερώτησης κατά την εκτύπωση του φορολογικού ισοζυγίου, για την εμφάνιση και της λογιστικής βάσης των λογαριασμών. Ταυτόχρονα θα εμφανιστούν και οι στήλες των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Φορολογικό Ισοζύγιο).
2. Προσθήκη των νέων εντύπων κατά Ε.Λ.Π, βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 "Προσάρτημα (Μικρές)", "Προσάρτημα (Πολύ Μικρές 2α και 2β)", "Προσάρτημα (Πολύ Μικρές 2γ)" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη των πεδίων "Νομικός τύπος" και "Κατηγορία οντότητας" στα στοιχεία εταιρίας για χρήση τους στα νέα έντυπα των προσαρτημάτων της λογιστικής (Οργάνωση - Εταιρίες - Μεταβολή Εταιρίας).
2. Προσθήκη του πεδίου: Κωδικοποίηση προμηθευτή (για αγορές) [&1071], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01E
ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης ετικετών στην έμμεση εργασία "Εκτυπώσεις" [F4], στα στοιχεία των ειδών (Αποθήκη - Προβολή).
2. Προσθήκη ερώτησης κατά την εκτύπωση ετικετών σχετικά με το πλήθος τους ανά είδος, σε περίπτωση αυτόματης εκτέλεσης (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λοιπών αρχείων - Ετικέτες).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη των φίλτρων "Κατάσταση" και "Ημερομηνίες παραλαβής" κατά τη μεταβολή / προβολή αξιόγραφου (Αξιόγραφα - Μεταβολές / Προβολή).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης ετικετών από αρχείο κατά την καταχώρηση παραστατικού [Ctrl + F9] (Πωλήσεις / Αγορές - Μεταβολές / Προβολή).
2. Προσθήκη των πεδίου: "Περιγραφή" του τρόπου αποστολής, στις εκτυπώσεις παραστατικών και παραγγελιών των πωλήσεων και των αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις / Αγορές & Παραγγελίες).
3. Προσθήκη του "Τρόπου πληρωμής" ως φίλτρου, στον διάλογο των εκτυπώσεων των καταστάσεων πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις / Αγορές - Κατάσταση Πωλήσεων / Αγορών).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης σε δυο σελίδες, του νέου εντύπου του Ισολογισμού (Β.1.1.) (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
2. Προσθήκη των πεδίου: "Περιγραφή" του λογαριασμού στην εκτύπωση "Καρτέλες αντισυμβαλλομένων" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Καρτέλες αντισυμβαλλομένων).

REPORTS
1. Προσθήκη του αρχείου "Γραμμές παραστατικών παραγωγής" στα διαθέσιμα αρχεία του Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα γενική παράμετρος "Αυτόματη λήψη κωδικού ανανέωσης χρήσης", για τον καθορισμό του τρόπου λήψης του κωδικού ανανέωσης (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
2. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων "Εναλλακτικός σχεδιασμός στηλών λιανικής", για την εμφάνιση της στήλης της αξιακής έκπτωσης ανά γραμμή, στην καταχώρηση των παραστατικών λιανικής (Πωλήσεις - Λιανική / Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Προσθήκη των πεδίων "Άλλο έξοδο 1" και "Άλλο έξοδο 2" στον σχεδιασμό των σειρών παραστατικών, με τις προτεινόμενες τιμές των εξόδων (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών - Πωλήσεις / Αγορές).
4. Προσθήκη των πεδίων: Κωδικός λογιστικής κατηγορίας [&1069], Περιγραφή λογιστικής κατηγορίας [&1070], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01D
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέες εργασίες και προσθήκες, για την γρήγορη και ομαλή προσαρμογή των λογιστικών συστημάτων στις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα".
2. Σε όλους τους νέους browsers προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης και πεδίων εικόνας.
3. Νέα touchscreen εργασία για την καταχώριση εισπράξεων από tablets (Πωλήσεις - Touchscreen).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη ερώτησης για την εμφάνιση των στηλών μονάδας μέτρησης και υπολοίπου, στην οθόνη της καταχώρισης φυσικής απογραφής με αναζήτηση (Αποθήκη - Κινήσεις - Φυσική απογραφή - Με αναζήτηση).
2. Προσθήκη των περιγραφών των μονάδων μέτρησης 1 & 2, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των υπολοίπων (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).
3. Προσθήκη της επιλογής "Αναμενόμενα - Δεσμευμένα" στην εκτύπωση των ποσοτήτων κατά χρώμα / μέγεθος (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Ποσότητες κατά Χ/Μ).
4. Προσθήκη στον Browser TecDoc νέας επιλογής, με δεξί κλικ, για την προβολή της φωτογραφίας του ανταλλακτικού (αν υπάρχει διαθέσιμη). Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη και ως πεδίο, στις επιλογές του browser (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Browser TecDoc).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής των στοιχείων από άλλη εγγραφή [F2], κατά την καταχώριση νέου πελάτη ή προμηθευτή (Πελάτες / Προμηθευτές - Νέος πελάτης / προμηθευτής).
2. Προσθήκη του πεδίου "Μικτό κέρδος %" στα διαθέσιμα πεδία του browser πελατών (Πελάτες - Αρχείο πελατών - Browser πελατών).
3. Νέα εκτύπωση για τον έλεγχο του ταχυδρομικού κωδικού των πελατών, με ερώτηση για την εκτύπωση μόνο των "προβληματικών" ως προς την εργασία της γεωγραφικής ανάλυσης (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Έλεγχος ταχ. κωδικού).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Σχεδιάστηκε εκ νέου η οθόνη των στοιχείων της γραμμής, στα πινάκια των αξιογράφων. Επίσης, για τις κινήσεις εισπράξεων / πληρωμών εμφανίζεται πλέον διαφορετική οθόνη, με τα στοιχεία της κίνησης (Αξιόγραφα - Πινάκια).
2. Προσθήκη στήλης με τον κωδικό του πελάτη στην εκτύπωση της κατάστασης ελέγχου των αξιογράφων, καθώς και του κωδικού του εκδότη ως πεδίου επιλογής στον σχεδιασμό των εκτυπώσεων αξιογράφων (Αξιόγραφα - Εκτυπώσεις).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Επέκταση του ελέγχου του υπολοίπου, για τα συστατικά ειδών σετ με αυτόματη ενημέρωση (flag 10), και κατά την καταχώριση παραγγελιών (Πωλήσεις - Παραγγελίες - Νέα παραγγελία).
2. Προσθήκη στην αναζήτηση που γίνεται (με tab) για την επιλογή αριθμού αυτοκινήτου και των παραγγελιών, μετά από ενεργοποίηση της σχετικής ειδικής παραμέτρου (Πωλήσεις - Πωλήσεις / Παραγγελίες).
3. Η δημιουργία παραστατικών αγορών βάση μοντέλου, υποστηρίζει πλέον και αλυσίδες παραστατικών (Αγορές - Δημιουργία παρ/κών).
4. Προσθήκη δυνατότητας συσχετισμού φάρμακου - καλλιέργειας στην διαχείριση (module) των φυτοφαρμάκων, μέσα από τις νέες έμμεσες εργασίες [F2] "Σχετικές καλλιέργειες" και "Σχετικά φάρμακα", στους πίνακες των φαρμάκων και των καλλιεργειών, αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση του ελέγχου των συσχετισμών κατά την τιμολόγηση, γίνεται με καθορισμό της σχετικής νέας παραμέτρου στην διαχείριση των φυτοφαρμάκων, σε προειδοποίηση ή απαγόρευση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Νέος τρόπος διαχείριση της αναμόρφωσης των δαπανών, για την παρακολούθηση των διαφορών της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων", μετά από ενεργοποίηση της σχετικής ειδικής παραμέτρου.
2. Νέο πεδίο "Λογαριασμός διαφορών φορολογικής βάσης" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που είναι υποχρεωτικός με τον νέο τρόπο διαχείρισης των διαφορών φορολογικής βάσης (Λογιστική - Λογαριασμοί).
3. Νέο πεδίο "Λογαριασμός ανοίγματος" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που αν συμπληρωθεί, τον αντικαθιστά στις εγγραφές ανοίγματος που δημιουργεί η εργασία μεταφοράς υπολοίπων μετά το κλείσιμο χρήσης (Λογιστική - Λογαριασμοί).
4. Νέα έμμεση εργασία "Δημιουργία λογαριασμού φορολογικής βάσης" κατά την μεταβολή λογαριασμού [Ctrl+F1]. Η εργασία εμφανίζεται όταν ο λογαριασμός κινείται, έχει συμπληρωμένη την "Κατηγορία" διαφορών φορολογικής βάσης και ο "Λογαριασμός" φορολογικής βάσης είναι κενός. Στην οθόνη που εμφανίζεται προτείνεται ο κωδικός του τρέχοντος λογαριασμού ώστε ο χρήστης να διαμορφώσει τον τελικό κωδικό του λογαριασμού τάξεως. Με την εκτέλεση της εργασίας προκύπτει ένας νέος λογαριασμός τάξεως που κινείται, με περιγραφή ίδια με του προεπιλεγμένου λογαριασμού και ταυτόχρονα ο κωδικός του συμπληρώνεται στο πεδίο "Λογαριασμός" στην ενότητα των διαφορών φορολογικής βάσης (Λογιστική - Λογαριασμοί - Μεταβολές-Διαγραφές).
5. Νέα εκτύπωση "Φορολογικό ισοζύγιο" που αφορά την ενσωμάτωση των διαφορών της φορολογικής βάσης (αν υπάρχουν) στα οικονομικά στοιχεία κάθε λογαριασμού (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Φορολογικό ισοζύγιο).
6. Νέα εκτύπωση "Λογαριασμοί εντύπων" που αφορά τα στοιχεία των λογαριασμών ανά κατηγορία του επιλεγμένου εντύπου (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Λογαριασμοί εντύπων).
7. Στα νέα έντυπα Λογιστικής, η μεταβολή ενός ποσού στην οθόνη των αποτελεσμάτων, προκαλεί τον επαναϋπολογισμό όλων των πεδίων που επηρεάζονται από το ποσό αυτό (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
8. Νέα εργασία μαζικής ενημέρωσης των κατηγοριών επιλεγμένων εντύπων, στους λογαριασμούς των επιλεγμένων εταιριών, με βάση τα στοιχεία των λογαριασμών στην τρέχουσα εταιρία. Η εργασία για κάθε εταιρία και για κάθε έντυπο, αφού μηδενίσει την κατηγορία σε όλους τους λογαριασμούς, προχωρά στην αντιγραφή των κατηγοριών από τους λογαριασμούς της τρέχουσας εταιρίας, με βάση τον κωδικό τους (Λογιστική - Εργασίες - Λογαριασμοί εντύπων).
9. Νέα εργασία αλλαγής λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ). Η εργασία περιλαμβάνει την αλλαγή του λογιστικού σχεδίου και την δημιουργία λογαριασμών τάξεως διαφορών φορολογικής βάσης. Η αλλαγή του λογιστικού σχεδίου μπορεί να εκτελεστεί ΜΟΝΟ αν δεν υπάρχουν κινήσεις και διαγράφει το υπάρχον λογιστικό σχέδιο προκειμένου να το αντικαταστήσει με ένα νέο, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π. Αν ο κωδικός λογιστικής είναι της μορφής: DD*DD*DD*… (*με διαχωριστικό "." ή "-" ή χωρίς διαχωριστικό), δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των λογαριασμών των συναλλασσομένων με κατηγορία 3 - Πελάτες ή 5 - Προμηθευτές, ενώ δεν επηρεάζονται οι λογαριασμοί με κατηγορία 1 - Τάξεως και 9 - Αναλυτικής. Στην περίπτωση ασύμβατης μορφής κωδικών λογιστικής, η εκτέλεση της εργασίας ΔΕΝ μπορεί να διατηρήσει κανέναν λογαριασμό από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο, ενώ αλλάζει και την μορφή του κωδικού λογιστικής στις ειδικές παραμέτρους της Λογιστικής. Η δημιουργία λογαριασμών τάξεως διαφορών φορολογικής βάσης μπορεί να εκτελεστεί ΚΑΙ στην περίπτωση που υπάρχουν κινήσεις με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν λογαριασμοί 00* οπότε και δημιουργούνται μόνο οι λογαριασμοί φορολογικής βάσης (Λογιστική - Εργασίες - Αλλαγή σχεδίου ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ).
10. Νέα εργασία μαζικής αντιγραφής λογαριασμών από άλλη εταιρία. Η εργασία απαιτεί συμφωνία της μορφής των κωδικών λογιστικής, ανάμεσα στις δύο εταιρίες και μπορεί να αντιγράψει ολόκληρα σετ αναλυτικών λογαριασμών από έναν ανωτεροβάθμιο της επιλεγμένης εταιρίας, σε έναν διαφορετικό ανωτεροβάθμιο της τρέχουσας εταιρίας (Λογιστική - Εργασίες - Μαζική αντιγραφή λογ/σμών).
11. Νέα εργασία μαζικής αλλαγής των πεδίων που σχετίζονται με λογαριασμούς, στα αρχεία του εμπορικού κυκλώματος (Είδη, Πελάτες, Προμηθευτές κλπ). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε μια σειρά από πίνακες που περιέχουν πεδία σχετικά με κωδικούς λογαριασμών λογιστικής (Λογιστική - Εργασίες - Αλλαγή λογαριασμών εμπορικού).
12. Νέο πεδίο "Μόνιμη (Ν/Ο)" για τον χαρακτηρισμό των κατηγοριών φορολογικών διαφορών, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" (Λογιστική - Πίνακες - Κατηγορίες φορ/κών διαφορών).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report builder των πεδίων: Μικτό κέρδος (%) πελατών, Συνολικό βάρος και όγκος παραστατικών καθώς και τα πεδία Πωλήσεις ανά περίοδο των πωλητών (Reports - Σχεδίαση - Report builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.Προσθήκη ερώτησης για ανανέωση των στοιχείων e-shop (Επικοινωνία - ASCII / Excel files - Import αρχείου).
2. Νέα εργασία προγραμματισμού της αυτόματης και επαναλαμβανόμενης παραγωγής και μεταφοράς αρχείων merging, με χρήση του task scheduler των windows (Επικοινωνία - Merging - Προγραμματισμός).
3. Προσθήκη στον import manager δυνατότητα υποστήριξης και της λήψης αρχείων merging (Επικοινωνία - Import Manager).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσαρμογή της εργασίας μεταφοράς υπολοίπων λογιστικής ώστε να υποστηρίζει το νέο πεδίο λογαριασμός ανοίγματος, στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών. Η εργασία ελέγχει την υπαρκτότητα του λογαριασμού ανοίγματος στην νέα χρήση (αν αυτός είναι συμπληρωμένος) και τον χρησιμοποιεί στο άρθρο ανοίγματος αντί του αρχικού λογαριασμού (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης).
2. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων για την αναζήτηση και στις παραγγελίες εγγραφών με αριθμό αυτοκινήτου, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις).
4. Νέα ειδική παράμετρος λογιστικής για την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολογικών διαφορών (πρώην αναμόρφωση δαπανών), με την χρήση του σχετικού λογαριασμού διαφορών στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστικής).
5. Νέα συνάρτηση στις γραφικές φόρμες: STOREVAL(SCode, Mode [,AX]), για την εκτύπωση του υπολοίπου του είδους στον οριζόμενο ΑΧ (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01C
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενσωμάτωση στην εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ βήματα για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών, καθώς και των υποκαταστημάτων τους (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 20/7/2015).
2. Η λήψη κωδικού χρήσης για την ανανέωση λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματα, όταν ο σταθμός εργασίας έχει πρόσβαση στο Internet.
3. Προσθήκη δυνατότητας παραγωγής των εκτυπώσεων σε αρχεία Excel τύπου .xlsx, που υποστηρίζουν περισσότερες από 65.000 γραμμές (Σύστημα - Σταθμός εργασίας - Ρυθμίσεις).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας σχεδιασμού, εφαρμογής καθώς και καθορισμού default φίλτρου, στην ABC ανάλυση ειδών (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - ABC Ανάλυση).
2. Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή του κωδικού και της ημερομηνίας λήξης, σε παρτίδες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την καταχώρηση παραστατικών αγοράς (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Παρτίδες ειδών).
3. Προσθήκη δυνατότητας μαζικής διαγραφής παρτίδων και με βάση την ημερομηνία εισαγωγής (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική διαγραφή παρτίδων).
4. Προσθήκη στον Browser TecDoc νέας επιλογής, με δεξί κλικ, για εισαγωγή όλων των ειδών που δεν υπάρχουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετά από σχετική επιβεβαίωση (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Browser TecDoc).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής μάσκας κωδικού πελατών / προμηθευτών κατά την μαζική διαγραφή των κινήσεών τους (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Μεταβολές -διαγραφές).
2. Προσθήκη δυνατότητας σχεδιασμού, εφαρμογής καθώς και καθορισμού default φίλτρου, στην ABC ανάλυση πελατών (Πελατών - Αρχείο πελατών - ABC Ανάλυση).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Νέα έμμεση εργασία για την εκτύπωση (μη εκτυπωμένου) παραστατικού κατά την προβολή του [Ctrl+F2] (Πωλήσεις / Αγορές - Προβολή / Μαζική προβολή).
2. Νέα έμμεση εργασία Λιανικής για την ακύρωση της τελευταίας καταχωρημένης απόδειξης [Ctrl+F9] (Πωλήσεις - Λιανική). Η εργασία εμφανίζεται και στην Εντατική Λιανική, αν επιλεχθεί στην σχετική παράμετρο με τις διαθέσιμες εργασίες (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Νέες εκτυπώσεις: "Κίνηση ημέρας" και "Πωλήσεις κατά είδος", για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα ανάλυσης κατά χρήστη (Πωλήσεις - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις).
4. Προσθήκη της βάσης υπολογισμού "4 - Αξία * Εισφορά", στον σχεδιασμό των άλλων εξόδων (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
5. Νέα παράμετρος για τον καθορισμό συγκεκριμένων τύπων παραστατικών (default είναι όλα), που θα γίνονται υποβολή στο υπουργείο, στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Παράμετροι).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αλλαγές στο έντυπο περιοδικής ΦΠΑ για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2015 και προσθήκη του νέου εντύπου που θα ισχύει από τον Οκτώβριο του 2015 (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη των πεδίων ειδών και πελατών που σχετίζονται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων, στους σχεδιασμούς ASCII και Excel Import (Επικοινωνία - Ascii files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας επεξεργασίας της ημερομηνίας και κατάστασης υποβολής στα αρχεία ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
2. Νέες ειδικές παράμετροι αποθήκης, πελατών και προμηθευτών, για την εξαίρεση από την αναζήτηση αυτών που έχουν απαγόρευση κινήσεων, με default τιμή "Ναι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Αποθήκη / Πελάτες / Προμηθευτές).
3. Νέες ειδικές παράμετροι πωλήσεων και αγορών, για την απαγόρευση αξιακών παραστατικών με μηδενική αξία, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Πωλήσεις / Αγορές).
4. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων, για την απαγόρευση καταχώρισης αρνητικής ποσότητας στις γραμμές των παραστατικών, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Πωλήσεις).
5. Προσθήκη των πεδίων που σχετίζονται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων, στην εργασία καθορισμού των προτεινόμενων τιμών στα πεδία ειδών και πελατών (Οργάνωση - Παράμετροι - Default τιμές πεδίων).
6. Προσθήκη στις διαθέσιμες στήλες αναζήτησης, ευρετηρίων και browser, το πεδίο υπόλοιπο πόντων (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες αναζήτησης / Στήλες ευρετηρίων).
7. Προσθήκη των πεδίων: Υπόλοιπο ΑΧ1, Υπόλοιπο ΑΧ2 και Υπόλοιπο ΑΧ3, στην εργασία σχεδίασης των στηλών των γραμμών παραστατικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες γραμμών παραστατικών).
8. Προσθήκη στοιχείων λογαριασμού MINAGRIC (Κωδ. Καταστήματος & Χρήστης) στα στοιχεία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας, που υπερτερούν αυτών στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Υποκαταστήματα εταιρίας).
9. Νέα εργασία service για την επανενημέρωση των αξιών στα παραστατικά (Οργάνωση - Service tools - Re-update tools - Ενημέρωση αξιών παραστατικών).
10. Νέες παράμετροι συστήματος για την εμφάνιση (ή όχι) των επιλογών: "Οθόνη (Classic)", "Εκτυπωτή (Draft)" και "Αρχείο DB III", στις εκτυπώσεις της εφαρμογής (Οργάνωση - Service tools - System parameters).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01B
ΓΕΝΙΚΑ
1. Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 20/07/2015
Νέα εργασία που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ που προβλέπονται με τον Ν. 4334/2015 (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 20/07/2015).
2. Νέα διαχείριση (module) που αφορά την αντιμετώπιση της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων (Ν. 4036/2012).
3. Νέα δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης στοιχείων από τον κατάλογο ανταλλακτικών TecDoc.
4. Στα διαθέσιμα πεδία όλων των αρχείων τόσο στους Browsers όσο και στον Report Builder, προστέθηκαν πεδία τύπου "Κωδικός + Περιγραφή" για όλους τους βοηθητικούς πίνακες. Επίσης, στα διαθέσιμα πεδία της Αποθήκης προστέθηκαν τα Υπόλοιπα 1 και 2, για τους πρώτους τρεις Αποθηκευτικούς Χώρους.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε να δημιουργηθούν κινήσεις για τα είδη που δεν απογράφηκαν? (Ν/Ο)", ώστε να μηδενιστεί το υπόλοιπό τους κατά την δημιουργία των κινήσεων αποθήκης, στην εργασία "Φυσική Απογραφή με Barcode" (Αποθήκη - Κινήσεις - Φυσική απογραφή - Με barcode).
2. Στην διαχείριση των Σετ/Groups επιτρέπεται πλέον κάποιο είδος να έχει ως συστατικό τον εαυτό του μαζί με άλλα είδη (περιπτώσεις δώρων), όταν το είδος αυτό έχει ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό "Αντικατάσταση είδους σετ από συστατικά" (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Συνθέσεις ειδών).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Κατά την "Ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ" τα πεδία που επιλέγει ο χρήστης, προς ενημέρωση των σταθερών στοιχείων κάποιου πελάτη ή προμηθευτή, πλέον αποθηκεύονται ώστε να προτείνονται στην επόμενη εκτέλεση της εργασίας (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).
2. Προσθήκη της εκτύπωσης "Κατάσταση ΜΥΦ" στην έμμεση εργασία "Εκτυπώσεις" [F4], στα στοιχεία πελατών και προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού των καταστάσεων των αξιογράφων, για τα οποία θα εμφανίζονται οι υπενθυμίσεις του ημερολογίου (βλ. Οργάνωση).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Νέα έμμεση εργασία "Επαναϋπολογισμός ποσοτήτων από συνολικό βάρος" στα παραστατικά αγορών της ειδικής διαχείρισης των Αγροτικών, για την αντιμετώπιση της παραλαβής αγροτικών προϊόντων βάση δείγματος.
2. Νέα εργασία touchscreen για την καταχώριση παραστατικών πωλήσεων (Πωλήσεις - Touchscreen - Παραστατικά).
3. Νέα δυνατότητα για ανάγνωση των barcodes μέσω κάμερας σε όλες τις εργασίες touchscreen, όταν αυτές εκτελούνται από tablets (Πωλήσεις - Touchscreen).
4. Προσθήκη των πεδίων: "Μονάδα Μέτρησης", "Αξία ΦΠΑ" και "Πληρωτέο", στα διαθέσιμα πεδία του σχεδιασμού των στατιστικών Πωλήσεων και Αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστική - Σχεδίαση).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής και σε Excel των αποτελεσμάτων των νέων εντύπων Λογιστικής (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
2. Προσθήκη της ερώτησης "Να περιληφθούν οι λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο? (Ν/Ο)", στην εργασία προβολής υπολοίπων των λογαριασμών (Λογιστική - Λογαριασμοί - Υπόλοιπα).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη της ημερομηνίας της τελευταίας κίνησης κάθε συναλλασσόμενου στις διαθέσιμες στήλες (F4) της εκτύπωσης των καταστάσεων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
2. Νέα ειδική παράμετρος αξιογράφων για την επιλογή των καταστάσεων των αξιογράφων για τα οποία θα γίνονται οι υπενθυμίσεις του ημερολογίου αξιογράφων (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αξιόγραφα).
3. Νέα ειδική παράμετρος αγροτικών για τον καθορισμό του προτεινόμενου Μεσίτη στα παραστατικά αγορών της ειδικής διαχείρισης των Αγροτικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγροτικά).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01A
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέα διαχείριση (module) MiniSCAN που υποστηρίζει μέσω barcode scanning, διαδικασίες της αποθήκης όπως παραλαβές, εκτέλεση παραγγελιών πελατών, φυσικές απογραφές κλπ.
2. Νέες εργασίες "Browser" αναζήτησης και προβολής των κινήσεων Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιογράφων, Λογιστικής και Παγίων, καθώς και των παραστατικών Πωλήσεων, Αγορών και Παραγωγής, με υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ).
3. Ενσωμάτωση των νέων δωρεάν υπηρεσιών αναζήτησης σε όλες τις πληροφορίες της Λογιστικής Βιβλιοθήκης της ALTEC SOFTWARE, για όσο χρονικό διάστημα η εφαρμογή σας έχει σε ισχύ ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης (Βοήθεια - Λογιστική βιβλιοθήκη - Αναζήτηση στους λογαριασμούς / Αναζήτηση στις ενότητες / Αναζήτηση στη νομοθεσία). Η αναζήτηση είναι διαθέσιμη και ως έμμεση εργασία [Ctrl+F3] κατά την καταχώριση, μεταβολή και προβολή είτε των λογαριασμών είτε των άρθρων λογιστικής.
4. Νέα δυνατότητα λειτουργίας της εργασίας "Ανάκτηση ΑΦΜ" με τα κλειδιά του αντιπροσώπου (πχ. του λογιστή), τα οποία καθορίζονται σε νέα σχετικά πεδία μια φορά και ισχύουν για όλες τις εταιρίες (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
5. Προσθήκη δυνατότητας γρήγορης αναζήτησης και με ΑΦΜ στην λίστα επιλογής των εταιριών, για τις εγκαταστάσεις της εφαρμογής που αφορούν λογιστικά γραφεία (βλ. Οργάνωση).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Ο έλεγχος μοναδικότητας του συνδυασμού "Προμηθευτής" + "Κωδικοποίηση προμηθευτή", όταν η ειδική παράμετρος "Αναζήτηση προμηθευτών από αρχείο" είναι "Ναι", ΔΕΝ είναι πλέον απαγορευτικός και προκαλεί μόνο το σχετικό μήνυμα προειδοποίησης (Αποθήκη - Στοιχεία είδους).
2. Προσθήκη της ερώτησης "Να ληφθεί υπόψη η έκπτωση γραμμής; (Ν/Ο)", στην εργασία ενημέρωσης των ειδικών τιμοκαταλόγων από τα παραστατικά (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική αλλαγή τιμών - Ειδικών τιμοκαταλόγων).
3. Η εργασία "Επανακοστολόγηση κινήσεων αποθήκης" ενημερώνει πλέον τις τιμές και αξίες των κινήσεων των ειδών σετ με βάση τις τιμές κόστους και τις αξίες των κινήσεων των συστατικών τους (Αποθήκη - Εργασίες - Κοστολόγηση κινήσεων αποθήκης).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Αύξηση του μήκους των πεδίων e-mail σε 59 χαρ. στις ενότητες των πελατών και των προμηθευτών.
2. Προσθήκη των ερωτήσεων "Να περιληφθούν οι πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο; (Ν/Ο)" και "Να περιληφθούν όσοι πελάτες δεν κινήθηκαν; (Ν/Ο)" στον διάλογο της εκτύπωσης "Ισοζύγιο εγγυοδοσίας" που αφορά την ειδική διαχείριση της εγγυοδοσίας (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Εγγυοδοσίας - Ισοζύγιο).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου των καθαρών τιμών (Αξία / Ποσότητα) των γραμμών που είναι μικρότερες της τελευταίας ή μέσης τιμής αγοράς του είδους, σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών (βλ. Οργάνωση).
2. Προσθήκη ερώτησης για τον επαναϋπολογισμό των τιμών κατά την αλλαγή σειράς στην καταχώρηση παραστατικών. Η ερώτηση γίνεται όταν οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το ΦΠΑ και η νέα σειρά σε σχέση με την προηγούμενη χρησιμοποιεί διαφορετική τιμή (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό / Λιανική / Εντατική λιανική).
3. Αναδιοργάνωση του μενού των πωλήσεων και συγκέντρωση όλων των εργασιών touchscreen (Εντατική λιανική, Παραγγελιοληψία, Παράμετροι κλπ) κάτω από την επιλογή "Touchscreen" (Πωλήσεις - Touchscreen).
4. Το πεδίο ποσό για τα ρέστα έρχεται πλέον προσυμπληρωμένο με το πληρωτέο (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό / Λιανική / Εντατική λιανική).
5. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης με [Ctrl+F1] του πίνακα touchscreen "Είδη ανά κατηγορία" (Πωλήσεις - Touchscreen).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Ανανέωση του πίνακα με τις κατηγορίες των αμοιβών (πρώην Ε20/Ε21), με την προσθήκη των νέων κωδικών αμοιβών ως "E31" (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμών).
2. Προσθήκη του νέου εντύπου περιοδικής ΦΠΑ που ισχύει από 1/4/2015, καθώς και υποστήριξη των πρόσθετων τύπων: Τροποποιητική, Με επιφύλαξη και Έκτακτη (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
3. Προσθήκη των νέων εντύπων κατά Ε.Λ.Π.: "Ισολογισμός", "Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων", "Αποτελέσματα χρήσης κατά λειτουργία", "Αποτελέσματα χρήσης κατ' είδος" και "Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρών οντοτήτων" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
4. Προσθήκη των νέων εντύπων και στο μενού των πολυεταιρικών εκτυπώσεων (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Πολυεταιρικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΠΩΛΗΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής επαφής από τις επαφές του πελάτη, κατά την καταχώριση των στοιχείων ενός ραντεβού πωλητή (Πωλητές - Ραντεβού - Ημερολόγιο).

REPORTS
1. Αναδιοργάνωση του μενού των "Reports" με ενσωμάτωση και της ενότητας των "Γραφικών".
2. Προσθήκη δυνατότητας zoom με διπλό κλικ (ή επιλογής με δεξί κλικ) σε στοιχεία της σχετικής εγγραφής, κατά την εκτέλεση των εκτυπώσεων του Report Builder (Reports - Reports Builder).
3. Νέα γενική ιδιότητα "Γραμμές κελιών" κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder. Η ιδιότητα μπορεί να πάρει τις τιμές: None = Καμία, Both = Οριζόντιες & Κάθετες, Vertical = Μόνο Κάθετες (default), Horizontal = Μόνο Οριζόντιες (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής των 64 γραμμών των σχολίων τόσο του παραστατικού [&68] όσο και των γραμμών των ειδών [&69], κατά το ASCII / Excel import παραστατικών. Τα πεδία μπορούν να δηλωθούν πολλές διαδοχικές φορές και κάθε αναφορά αφορά την επόμενη γραμμή, πχ. &68 &68 &68 … &68 = Γραμμή σχολίου 1 2 3 … 64 (ASCII / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Χώρα" ως φίλτρου στον διάλογο της εργασίας "Έλεγχος Α.Φ.Μ." (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Λογιστικοί έλεγχοι).
2. Νέος τύπος αρχείου (GDATA) για την ενημέρωση μεταξύ των εμπορικών και των λογιστικών εφαρμογών της ALTEC SOFTWARE (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Ενημέρωση λογιστικής - Εξαγωγή αρχείου).
3. Προσθήκη στην εργασία παραγωγής και προβολής των αρχείων ΜΥΦ όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με συναλλασσόμενους του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρου 39β (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ).
4. Προσθήκη δυνατότητας αναζήτησης συναλλασσόμενου και βάση του ΑΦΜ κατά προβολή των αρχείων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
5. Μεταφορά και της ημερομηνίας λήξης / εξόφλησης, κατά την μεταφορά των υπολοίπων των πελατών με ανάλυση (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μεταφορά υπολοίπων).
6. Αύξηση κατά 10 χαρ. του μήκους της ονομασίας στα στοιχεία της εταιρίας (Οργάνωση - Εταιρίες - Μεταβολή εταιρίας).
7. Νέα εργασία για την προσθήκη του ΑΦΜ κατά την επιλογή εταιρίας (Οργάνωση - Εταιρίες - Ενημέρωση ΑΦΜ εταιριών).
8. Προσθήκη του πεδίου "Ονοματεπώνυμο" (39 χαρ.) στα στοιχεία των χρηστών. Το πεδίο είναι διαθέσιμο και στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης παραστατικών και κινήσεων (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια / Χρήστες - Χρήστες).
9. Νέο σετ ειδικών παραμέτρων πώλησης για τον έλεγχο της τιμής των γραμμών ειδών των παραστατικών. Αναλυτικά, οι παράμετροι είναι: "Έλεγχος τιμής" με τιμές: Όχι, Προειδοποίηση, Απαγόρευση, "Τιμή μεγαλύτερη από" με τιμές: Μηδέν, Τελ. τιμή αγοράς, Μέση τιμή αγοράς, και "Επιλογή παραστατικών" για την επιλογή των παραστατικών όπου θα εφαρμόζεται ο έλεγχος (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεων).
10. Προσθήκη και ξεχωριστών πεδίων για το Χρεωστικό και Πιστωτικό Υπόλοιπο των λογαριασμών, στον σχεδιασμό των στηλών των ευρετηρίων Λογιστικής (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
11. Προσθήκη των πεδίων: Κωδικός προμηθευτή παρτίδας [&799], Κωδικός τμήματος ταμειακής [&1067], Περιγραφή τμήματος ταμειακής [&1068], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00V
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέες εργασίες "Browser" αναζήτησης και προβολής στοιχείων των Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών, Λογαριασμών και Παγίων, με υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ).
2. Σχεδιασμός εκ νέου των standard εργασιών Ευρετηρίων και Υπολοίπων σε όλα τα κυκλώματα, με προσθήκη δυνατότητας καθορισμού των στηλών από τον χρήστη (βλ. Οργάνωση).
3. Νέα διαχείριση γραφικών εντύπων Λογιστικής με πρώτο έντυπο την "Περιοδική ΦΠΑ" και σταδιακά στις επόμενες εκδόσεις όλων των εντύπων κατά Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Μεταβολές Καθαρής Θέσης, Χρηματοροές κλπ).
4. Νέα διαχείριση δωρεάν σχεδιασμού εταιρικού site (Εργαλεία - Εταιρικό site [Shift+F9]).
5. Στις περιπτώσεις λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών (multi-user), η χρήση του KEFAGENT είναι πλέον υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση παράγεται σχετικό μήνυμα.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Αυξήθηκε σε 25 χαρ. το μήκος των πεδίων λογαριασμών ΓΛ αγορών και πωλήσεων, στα σταθερά στοιχεία των ειδών (Αποθήκη - Στοιχεία είδους).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Σχεδιασμός εκ νέου της διαχείρισης και της εκτύπωσης των "Συναλλαγματικών διαφορών" πελατών και προμηθευτών.
2. Νέα εργασία προβολής των αντιστοιχίσεων (open-item) μεταξύ των κινήσεων (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Αντιστοιχήσεις).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Διαγραφή της γραμμής του είδους στα παραστατικά, όταν η ποσότητα γίνει 0 εξαιτίας του packing γραμμών (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
2. Ενσωμάτωση των παραμέτρων της εντατικής λιανικής που αφορούν την ακύρωση αποδείξεων και στην κανονική λιανική (Πωλήσεις - Λιανική).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αναδιοργάνωση των σελίδων των λογαριασμών με την προσθήκη πεδίων σε σχέση με τα νέα έντυπα που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Νέα εργασία για την γρήγορη ενημέρωση των λογαριασμών ανά κατηγορία εντύπου (Λογιστική - Εργασίες - Λογαριασμοί εντύπων).
3. Νέο γραφικό έντυπο "Περιοδικής ΦΠΑ", που υποστηρίζει τις νέες δηλώσεις του 2015 (αλλά και του 2014), με δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης των αποτελεσμάτων (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα δυνατότητα παραγωγής του αρχείου ΜΥΦ σε επίπεδο έτους (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Ηλεκτρονική υποβολή - Παράμετροι).
2. Αύξηση των διαθέσιμων τύπων ζυγιστικών barcode από 4 σε 10 (Οργάνωση - Σύστημα - Ζυγιστικά Barcodes).
3. Προσθήκη των νέων flags 35 "Εξαίρεση από έντυπο ΦΠΑ" και 36 "Εξαίρεση από έντυπα ΕΛΠ" στον σχεδιασμό των κινήσεων Λογιστικής, που αφορούν τις τακτοποιητικές κινήσεις των λογαριασμών ΦΠΑ στο τέλος κάθε περιόδου και τις κινήσεις οριστικού κλεισίματος της περιόδου Ισολογισμού αντίστοιχα. Ενημερώνουν ειδικούς αθροιστές που τα ποσά τους αφαιρούνται από τα σχετικά έντυπα (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις λογιστικής).
4. Νέα εργασία για τον καθορισμό των στηλών στις εργασίες ευρετηρίων και υπολοίπων, σε όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
5. Αύξηση σε 999 των θέσεων των πινάκων των extra πεδίων χρήστη (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Extra πεδία).
6. Αύξηση σε 500 των θέσεων των πινάκων "Αιτιολογιών" σε όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής.

Στην αρχή της σελίδας